Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Reštartovanie života

LifeReset, vypnutie, oddych, prestavenie sa a nový štart – to sú pochody, ktoré v tomto začarovanom kruhu nevyhnutne potrebujeme – ja a môj manžel, my a naše dve malé deti. Resetovať život plný zhonu, účtov, obchodov, kancelárií, prázdnych dní bez naplnenia. Kým väčšina ľudí to rieši all inclusive dovolenkou pri mori, my sme sa rozhodli pre radikálnejšie riešenie. Celá rodina odchádzame na tri mesiace dobrovoľničiť na Nový Zéland.LifeReset, switch off, relax, reset and restart – those are procedures that we necessarily need in this vicious circle – me and my husband, we and our two little children. Reset the life full of rush, accounts, shops, offices, empty days without fulfilment. While most people solve this by an all-inclusive holiday at the sea, we have decided for a more radical solution. Our complete family goes to New Zealand to volunteer there for three months.

Reštartovanie života

Rebirth on the other end of the world?

There is one word used by the society more and more frequently – burnout. A condition of psychical fatigue from work, family, partnership, simply from the life. I would never think we would experience it with my husband. But it has come, it has hit us, drawn the energy that we needed to continue in our otherwise harmonic and happy join life. When we have finally realised and understand that we didn’t want it this way, proposals for a solution came. In rough outline, we knew what we wanted and needed. However, we could not change it and grab the chance here, at home, in this rush. So the decision came. Let’s go away, far away. Even though we have two little sons, we have decided. We resolved to make the long way to the other end of the world, literally – to New Zealand.

 

Kind of fools

Most of our friends recognise us as a kind of foolish couple. It used to be so at the time when we chose such places for our holidays that others wouldn’t even think about them. At the time, when we were crossing mountains, rafting rivers and loving summer nights under clear sky. It used to be so also at the time when we bought our first house. In seclusion near a forest in Hungary without knowing a word in Hungarian. It used to be so also when we decided that it was boring with one child and there should be two of them after a year. It used to be so when, after three years in the seclusion, we moved to a little bit larger, Slovak village, but for many – out of the frying pan into the fire. However, this unrestrainedness and freedom has gradually faded away. Suddenly we did things that we had rejected and avoided before as much as possible. Suddenly we became other grey people in the crowd, stuck with a mortgage, vassal of the state, banks and employers.  And this condition simply requested RESET. Our next foolishness or a take-off to find the lost happiness.

Reštartovanie života

“Volunteering” with children

New Zealand is a country with beautiful nature, matured society and completely different culture. Simply a place created for thinking and looking for the lost freedom. For us, it is worth abandoning work, house, relatives, friends as well as money. Our intention is to drag ourselves away from their power. Me, my husband, three years old Jakubko and one-and-a-half years old Maroško. How? We have selected the Wwoofer programme. It is a world-wide network of farmers keeping ecological granges, organic farms. These farmers associated in the organisation World-Wide Opportunities on Organic Farms offer a possibility to volunteers from all over the world to take a look how the organic farm works. For five hours of work and learning about organic farming, you are hosted at their homes. For us, an ideal chance how to learn something new, tidy up our heads and refill power.

Reštartovanie života

A long way to go

The decision was made. Now it’s up to us to reach what we decided for – the three-month volunteering life on a New Zealand farm. The departure is planned for November. Until then, we have to prepare for the long way, for three months with children in the countryside, on the other side of the globe. It definitely won’t be easy, it will require a lot of effort. Maybe our expectations won’t be met, but it is necessary to meet your dreams. One of our pictures at home says – love your life. Hopefully we will find this love again just there.            

   

Reštartovanie života

Znovuzrodenie na opačnom konci sveta?

V spoločnosti sa čoraz častejšie skloňuje syndróm „burnout“ – vyhorenie. Stav psychickej vyčerpanosti z práce, rodiny, partnerstva, jednoducho zo života. Nikdy by som si nemyslela, že to pocítime aj my s manželom. No prišiel, zasiahol nás a vysal z nás energiu, ktorú sme potrebovali na pokračovanie v našom, inak harmonickom a šťastnom, spoločnom živote. Keď sme si to konečne uvedomili a pochopili, že takto to nechceme, prišli návrhy na riešenia. Vedeli sme v hrubých kontúrach, čo chceme, aj čo potrebujeme. Nevedeli sme to však skutočne zmeniť a uchopiť tu, doma, v tomto kolotoči. Tak prišlo rozhodnutie. Poďme preč, ďaleko. A aj keď máme dvoch maličkých synov, rozhodli sme sa. Odhodlali sme sa podstúpiť s nimi ďalekú cestu na opačný koniec sveta, a to doslovne – na Nový Zéland.

Tak trochu blázni

Väčšina našich známych nás pozná ako trochu bláznivý pár. Bolo to tak v čase, keď sme si ako destinácie našich dovoleniek vyberali miesta, ktoré by iným ani vo sne nenapadli. V čase, keď sme behali po kopcoch, splavovali rieky a milovali letné noci pod holým nebom. Bolo to aj v čase, keď sme kúpili náš prvý dom. Na samote, pri lese v Maďarsku, bez toho, aby sme vedeli aspoň slovko po maďarsky. Bolo to tak, keď sme sa rozhodli, že s jedným dieťaťom je nuda a po roku nech sú dvaja. Bolo to tak, keď sme sa po troch rokoch zo samoty sťahovali na trošku väčšiu už slovenskú dedinku, no v podstate pre väčšinu – z dažďa pod odkvap. Táto nespútanosť a sloboda z nás však postupne vyprchala. Odrazu sme robili veci, ktoré sme predtým odsudzovali a bránili sa im ako sa len dalo. Odrazu sme už boli ďalší šedí ľudia v dave s hypotékou na krku, vazalmi štátu, bánk, aj chlebodarcov.  A tento stav si jednoducho vyžiadal RESET. Náš ďalší úlet, či vzlet za strateným šťastím.

Reštartovanie života

Dobrovoľníčiť s deťmi

Nový Zéland je krajina s prekrásnou prírodou, vyzretou spoločnosťou a úplne odlišnou kultúrou. Prosto miesto stvorené na premýšľanie a hľadanie stratenej slobody. Stojí nám za to nechať doma prácu, dom, rodinu, priateľov a aj peniaze. Naším zámerom je odpútať sa hlavne od ich sily. Ja, môj muž, trojročný Jakubko a jeden a pol ročný Maroško. Ako? Vybrali sme si program WWOOF. Ide o celosvetovú sieť farmárov, ktorí vedú ekologické hospodárstva, ekofarmy. Títo farmári združení v celosvetovej sieti  World wide opportunities on organic farms (Celosvetové možnosti na ekofarmách) ponúkajú dobrovoľníkom z celého sveta možnosť pozrieť sa ako ekologické hospodárstvo funguje. Za päť hodinovú výpomoc a zároveň priučenie sa ekofarmárčeniu vás hostia u seba doma. Pre nás ideálna šanca ako sa niečo nové naučiť, upratať si hlavy a načerpať sily. www.wwoof.com

Reštartovanie života

Dlhá cesta pred nami

Rozhodnutie padlo. Teraz je na nás dosiahnuť to čo sme si zaumienili – trojmesačný dobrovoľnícky život na novozélandskej farme. Odchod plánujeme v novembri. Dovtedy sa musíme pripraviť na dlhú cestu, na tri mesiace s deťmi v prírode, na druhej strane zemegule. Určite to nebude ľahké, určite nás to bude stáť veľa síl. Možno sa naše očakávania nenaplnia, ale sny si treba plniť. Na jednom z našich obrazov doma je napísané – miluj svoj život. Hádam to zaľúbenie presne tam opäť príde.

Tiež sa ti môže páčiť

Predošlé
Ďalšie

Získajte najnovšie články

Prihláste sa na odber upozornení od nás a buďte prvý, kto sa dozvie o našich ponukách a článkoch.

Sledujte nás: