Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Ako sa rodil LifeReset

Vo vzťahu som sa naučila jednu základnú vec – láska funguje na kompromisoch a spolupráci. Niekedy preto musíme robiť veci, ktoré sa nám až tak nepáčia, obetovať sa, alebo zaprieť, ale výsledok pri vzájomnej snahe stojí vždy za to. Napríklad tie naše vietnamské svine, ktoré nám už rozrýpali komplet celú záhradu, neznášam. No viem, že Jančiho poteší, ak im odnesiem vedierko zo zvyškami z kuchyne a odbremením ho. Tak to robím…bez nadšenia, ALE! Na oplátku ma neraz prekvapí dokonale upratanou kuchyňou. Vtedy si nalejem pohár vína, sadnem si za stôl a kochám sa pohľadom na ňu.

Ako sa rodil LifeReset

Láska je o kompromisoch a poslupráci, a to aj voči deťom.

Príroda je najlepšie detské ihrisko

A na tomto princípe vznikol aj projekt LifeReset. Vedeli sme, že obaja potrebujeme „vypadnúť“ z tohto šialene rýchleho tempa a prostredia. Kde inde ako do prírody? Celá rodina ju milujeme. Muž ako chlapec z dediny aj záhradu. Posledné roky sa zuajíma o chov zvierat, ktoré sú zakaždým pre nás veľkou skúsenosťou, či už dobrou alebo zlou (najviac trpí naša záhrada a ja s ňou! Napríklad po chove kôz sa zmenila na mesačnú krajinu, po ovciach na vyprahnutú bush a po sviniach na poorané pole). Od začiatku nám teda bolo jasné, že naším cieľom bude farma. Všetci tí, ktorí chodia často na výlety do prírody s deťmi, vedia, že najlepšie detské ihrisko je les. Najzaujímavejšie hračky sú paličky, kamienky, chrobáci atď. A najchutnejšie jedlo je to, ktoré si upečú deti samé.

Uzbekistan, Arménsko? Nie pre zmenu NZ!

Obaja radi cestujeme. Našimi destináciami pred narodením detí boli krajiny ako Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina atď. Svadobná cesta mala byť v Uzbekistane, ale to už mal bocian pre nás zásielku, tak sme si to radšej rozmysleli. Cieľ Nový Zéland bol kompromisom pre naše deti. Chceli sme ísť do bezpečnej krajiny, no zároveň sme nikdy netúžili po „raji na zemi“, akými sú pre niekoho napríklad Bahami. Zaujímajú nás skôr outdoorové krajiny, ktorou Nový Zéland bez pochýb je. Napokon zavážilo aj ročné obdobie – aktuálne leto!

Ako sa rodil LifeReset

Dobrého sa všade veľa vojde. Deti milujú leto!

Capkanie sa v hline

Janči je stavbár. Celý život vyrastal v stavbárskom prostredí, lebo celá rodina sú stavbári. Nápad odísť na ekofarmu so zameraním na stavanie ekodomov bol ihneď odsúhlasený rodinnou radou. Naším snom je postaviť si raz vlastný ekodom. Domy postavené z prírodných materiálov sú zdravé, v harmónii s prírodou, s človekom, a ešte sú aj lacné. Radi teda priložíme ruku k dielu, a ešte sa aj naučíme ako ich reálne stavať. A deti? Tie sa s nami budú capkať v hline napríklad pri vyrábaní nepálených tehál. Spoločne budeme budovať malý ekodomov, v ktorom budú ich odtlačky maličkých rúk. Odtlačky však dúfam ostanú aj inde…v našich srdciach.

Písať, nahrávať a fotiť

V našej rodinnej kríze sme hľadali rôzne riešenia. Jedným z nich bolo aj to, že ja pôjdem pracovať a Janči ostane pre zmenu s deťmi na materskej dovolenke a viac si ich užije. Skúšala som šťastie na troch pohovoroch, v iných oblastiach ako je novinárčenie. Zakaždým som ich však uzavrela – som novinárka telom aj dušou. Toto je moja vášeň, toto je moje poslanie. Vďaka neúspešným pohovorom opäť píšem, s láskou a nadšením a to je moja cesta.

Ako sa rodil LifeReset

LifeReset je plnenie aj môjho novinárskeho sna…

LifeReset je kompromisom pre nás štyroch

Najdôležitejšie pre nás je byť spolu. To čo naše deti najviac potrebujú, sú šťastní rodičia. Rodičia, ktorí majú čas vychutnávať si ich detský smiech, ktorí sa s nimi zahrajú, či prečítajú im rozprávku na dobrú noc. Hádam sa nám to podarí na Novom Zélande. Jednoducho byť spolu.

In the relation, I have learned one basic thing – love works on compromises and cooperation. Sometimes we have to do things we don’t like so much, to deny ourselves for the other one, but the result reached thanks to the mutual effort is definitely worth it. For example I hate those our Vietnamese pigs that have dig up completely all garden. But I know that my husband is pleased when I take the bucket with leftovers from the kitchen and thus I help him. So I do it… without passion, BUT! In return, he surprises me with a perfectly cleaned kitchen time to time. Then I take a glass of wine, sit at the table and enjoy the view.

Ako sa rodil LifeReset

Nature is the best children’s playground

And this principle is the basis also of the LifeReset project. We knew we had to get out of this crazily quick pace and environment. Where else than to the nature? Whole our family loves it. My husband as a boy from a village loves the garden and, in the recent years, also care of animals that are always a big experience for us, either good or bad (our garden and especially me suffer the most! For instance, the garden had changed to a moon land when we were growing goats, to a parched bush after sheep, and to a ploughed field after pigs). So from the very beginning it was very clear that our target will be a farm. By the way, all those who frequently go to countryside with children know that a forest is the best children’s playground. The most interesting toys are branches, stones, beetles and so on. And the best food is the one that is cooked by children themselves.

Uzbekistan, Armenia? No, NZ for a change!

We both love travelling. Before our children were born, our destinations were countries like Moldavia, Bosnia and Herzegovina, Ukraine etc. Our honeymoon should have been in Uzbekistan, but the stork was on the way so we have better changed our mind. The target of New Zealand was a compromise for our children. We wanted to go to a safe country but we have never longed for a “paradise on Earth” like Bahamas for somebody. We are interested rather in outdoor countries, and New Zealand definitely is such a country. Finally, also the season had its importance – it’s summer there now!

Ako sa rodil LifeReset

Toddling in mud

Janči is a civil engineer. He has spent his whole life in a construction environment since the whole family are constructors. The idea to go to an organic farm focused on building organic houses was immediately approved by our family council J.  Our dream is to build our own organic house one day. Houses built from natural materials are healthy, in harmony with nature, with a man, and last but not least they are cheap. So we are glad to put our shoulder to the wheel, and we will learn how to build them.  And children? They will toddle in mud together with us, maybe when manufacturing unburnt bricks. Together, we will build a small organic home with imprints of their little hands. But I believe that imprints will remain also elsewhere – in our hearts.

Write, record and take pictures

We were looking for various solutions in our family crisis. One of them was that I would start working and Janči would stay at maternity leave with the children and enjoy them more. I was trying luck at three interviews, in other fields than journalism. But finally I have rejected them all – I am a journalist heart and soul. This is my passion, this is my mission. Thanks to non-successful interviews, I write again, with love and enthusiasm. This is my way.

Ako sa rodil LifeReset

LifeReset is a compromise for us four

However, the most important for us was to be together. What our children needed most were happy parents. Parents who have time to enjoy their childish laugh, who play with them, or who read a fairy-tale for good night. Hopefully we will manage this in New Zealand. Simply to be together.

Tiež sa ti môže páčiť

Predošlé
Ďalšie

Získajte najnovšie články

Prihláste sa na odber upozornení od nás a buďte prvý, kto sa dozvie o našich ponukách a článkoch.

Sledujte nás: