Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Divoký Nový Zéland

„Nový Zéland je outdoorová krajina, žiadne Fidži alebo Tonga.“- opakoval mi neustále náš bratranec, ktorý na ostrovoch strávil pred tromi rokmi tiež tri mesiace. Študoval cez Student Agency, s naším spoločným kamarátom Pepom a posledný mesiac aj wwoofoval. Všetky dôležité informácie sme mali zprvej ruky. Tiež tú najdôležitejšiu – Nový Zéland je o divokej kráse, nie o zlatých gýčových plážach. Ťažko sa tomu verí na opačnej strane zemegule, ale ľudia, je to tak!

Divoký Nový Zéland

Kaikoura – zasnežené hory a pod nimi more. Jedno z troch miest na celom Zélande, kde môžete z blízka pozorovať tulene, veľryby aj delfíny, kde sa môžete ocitnúť v obklopení divokej a drsnej prírody.

Výzbroj ako do Tatier

Moja najväčšia dilema pred cestou bola, čo nám na krásny ostrov uprostred oceánov zbaliť. Krátke rukávy, sukničky, chlapcom klobúčiky atď. Opäť ma z mojej mylnej predstavy prebudil do reality bratranec Peťo – „Vyzbrojte sa ako do Tatier.“ Vyhádzala som kufre a zbalila dlhé rukávy, trekové nohavice a prichystala sa na najhoršie. Všetky mamky, viete si predstaviť, aké to je zbaliť celú rodinu, dve malé deti, na tri mesiace, do času aj nečasu! Ale ako dobre, ako dobre, že som poslúchala kamarátov, ktorí túto divokú čistú krajinu zažili. Sme tu už mesiac a každý deň je nové prekvapenie.

Divoký Nový Zéland

Názov obchodu s oblečením úplne vystihuje celú krajinu – Wild south – Divoký Juh.

Vietor, dážď, slnko a opäť dážď

Zobudíte sa do idylického rána. Krásne svieti slnko. Hlavou vám prebehnú veľkolepé plány na turistiku po krásnej prírode. Kým však prídete do kuchyne, urobiť si raňajky, prší. Kým doraňajkujete, opäť svieti slnko, no už aj v sprievode s bratom vetrom. Naše tatranské počasie je niekedy nič oproti tomu novozélandskému. Napríklad počas našich Vianoc v Kaikoure na horách napadol sneh. Z terasy domu sme mali krásny výhľad na zasnežené kopce a pod nimi more. Samozrejme na terase sme nesedeli. Bolo asi 16 stupňov Celzia. Na druhý deň sme sa kúpali v mori, bolo krásnych 30 stupňov, poobede už pršalo a teplomer ukazoval 17C!!! Tieto teplotné extrémy ma tu zabijú! Vraj Maorské ženy boli v minulosti najlepšie tkáčky v celom Tichomorí. Nemali pri tomto premenlivom a chladnom počasí inú možnosť, len tkať a tkať teplé oblečenie.

Divoký Nový Zéland

Turistika po pobreží Kaikoury, na ktorej nás opäť vytrápilo počasie. Stále si tu opakujeme – Ďakujeme Exisportu za trekové oblečenie. Oblečenie s vodným stĺpcom 5000 nosíme dennodenne.

Prečo je to tak?

Nový Zéland tvoria dva hlavné ostrovy v južnej časti Tichého oceánu. Ničím nechránené, izolované a čo sa teplôt týka veľmi vrtké. Predstava, že sa počas Vianoc budem kúpať v mori, v oceáne ma rýchlo prešla. Nádejovala som si, že si splním sen spred šiestich rokov a na Štedrý deň sa vykúpem v mori. (Napokon sa podarilo na prvý sviatok Vianočný. Výsledkom bolo, že som prechladla a dva dni ležala v posteli. )Prvé naše exotické Vianoce boli v africkom Maroku, kde sme boli tiež na novinárskej ceste. No rovnako ako tu, aj tam bol oceán, Atlantický príliš studený. Na plážach teda nenájdete opaľujúcich sa, ani kúpajúcich sa dovolenkárov. Zatiaľ sme tu nevideli ani terasy reštaurácií, kaviarní plné turistov, ani rušné bulváre.

Divoký Nový Zéland

Necenzurovaná príroda – Tulenie mláďa spí pri kostre iného tuleňa. Žeby jeho matky?

Stvorený pre stopárov, kempistov, slobodné duše

Prešli sme už asi 15000 kilometrov, skrz oba ostrovy. Sme tu už viac ako mesiac a doteraz sme stretli len tri cestujúce rodiny s malými deťmi ako sme my. Nový Zéland je raj pre študentov, mladých ľudí bez záväzkov, túžiacich preskúmať divokú prírodu, ochotných spať aj pod holým nebom, či stopovať. Druhou skupinou cestovateľov, ktorú tu stretávame sú starší ľudia. Takmer v každom meste sme napríklad natrafili na nemeckých dôchodcov. Turistický ruch sa preto orientuje na tieto dve cieľové skupiny, a to od možností ubytovania, až po rôzne atrakcie. Pre nás štyroch je preto náročnejšie nájsť si ubytovanie, lebo všade ponúkajú hlavne dvojposteľové izby, na ktoré rodinu nemôžu ubytovať. Tiež nájsť reštauráciu s detským kútikom je takmer nemožné. Práve preto boli naše deti po prvýkrát v živote v McDonalde tu! My, veľkí bojovníci proti konzumu, sme v zúfalstve vzali naše deti do „mekaču“…

Divoký Nový Zéland

Mladá turistka sa vrátila z rybačky na mori, jedna z vychytených atrakcií.

Divoký, nevyspytateľný a slobodný

Nový Zéland nie je práve ideálna destinácia pre mladé rodiny. Čo však nie je ideálne, to je stvorené pre fantáziu. Náš život tu je často o improvizácií, o hľadaní rôznych kreatívnych riešení. Je možno jednoduchšie byť doma, v pohodlí, v teple, môcť si dať vždy teplú sprchu, vedieť aké ráno nás čaká. Ale ľudia, priznajme si, nie je to nuda? Ja viem, každý máme svoje predstavy o živote. Tá naša je prežiť ho naplno. Zažiť noc s hviezdami nad nami, zažiť kúpanie v horských jazerách, vyskúšať si kajakovanie v mori a vychutnať si pohľad na veselé deti pobehujúce po krásnych pastvinách… A toto všetko nám uspokojuje jednu z najdôležitejších potrieb celého ľudstva, pre ktorú sú ľudia schopní vziať aj zbrane a bojovať – SLOBODU.

Divoký Nový Zéland

 “New Zealand is an outdoor country, unlike Fiji or Tonga,” always repeated my cousin who also spent three months on the islands three years ago. He studied through the Student Agency, with our common friend Pepo, and then he wwoofed for the last month. We had all important information from the first hand. Also the most important one – New Zealand is about wild beauty, not about golden cutesy beaches. It is hard to believe on the other side of the globe, but people, it’s really true!

Divoký Nový Zéland

Kaikoura – snow covered mountains and sea under them.

 Equipment like for Tatras

My biggest dilemma before the trip was what to pack for all of us for a beautiful island in the middle of an ocean. Short sleeves, skirts, summer hats for the boys etc. I was again woken up from my false assumption by my cousin Peťo – “Be prepared like for Tatras.” I threw out all suitcases, and packed long sleeves, trekking pants and got prepared for the worst. All mums, you can imagine what it means to pack everything for the whole family with two little children for three months, for both good and bad weather! But I am so happy I listened to my friends who have experienced this wild clean country. We have been here already one month but every day there is a new surprise.

Divoký Nový Zéland

The name of the clothing store completely describes the whole country – Wild South.

Wind, rain, sun and rain again

You wake up to an idyllic morning. Sun is nicely shining. You have great plans about a tour in beautiful countryside. But before you come to the kitchen to prepare breakfast, it is raining. Until you finish your breakfast, sun is shining again, but together with the brother wind. Our Tatra weather is nothing against weather in New Zealand. For example, snow fell in the mountains during our Christmas in Kaikoura. From the terrace of the house we had a great view of snow covered mountains and the sea under them. Of course, we were not sitting on the terrace. It was about 16 degrees of Celsius. On the next day, we were swimming in the sea, it was beautiful 30 degrees; but it was raining and the thermometer showed 17°C in the afternoon. These temperature extremes will kill me! They say that Maori women were the best weavers in the Pacific in the past. They had no other chance in this unstable and cold weather than to weave and weave warm clothes.

Divoký Nový Zéland

Tour at Kaikora seaside where we had troubles with weather. We repeat it again and again – thanks to Exisport for the trekking apparel. We are wearing clothes with water column 5000 daily. 

What is the reason?

New Zealand consists of two main islands in the southern part of the Pacific. Not protected by anything, isolated and very unstable in temperature. Very quickly I had to change the idea that we would swim in the ocean at Christmas. I hoped I would fulfil my six years old dream and I would swim in a sea on Christmas Eve. (Finally I managed it on Christmas Day. The result was I got cold and had to stay in bed for two days.L) Our first exotic Christmas was in African Morocco where we had a journalist trip as well. But same like here, also the ocean there, the Atlantic, was too cold. So you won’t find any sunbathing or swimming tourists on the beaches. We haven’t seen yet any restaurant terraces, cafes full of tourists or busy boulevards.

Divoký Nový Zéland

Uncensored nature life. A seal cub is sleeping next to another seal’s skeleton. Maybe his mother?

Created for hitchhikers, campers, free souls

We have travelled about 15,000 kilometres in both islands. We have been here more than a month and we have met only three travelling families with little children like us. New Zealand is a paradise for students, young people without obligations, hunger to explore wild nature, willing to sleep even under open sky, or to hitchhike. Another group of travellers we meet here are older people. For example, we have ran into German pensioners almost in each town. Thus, the tourism industry is focused on these two target groups, from accommodation to various attractions. Therefore it is more difficult to find accommodation for us, because they offer mostly double rooms where you cannot accommodate a family. Also to find a restaurant with a children’s corner is almost impossible. This is the reason why our children have visited McDonald’s for the first time in their life just here! We, warriors against consumerism, have taken our children to the “Mac” in despair…

Divoký Nový Zéland

A young tourist has returned from a fishing trip at the sea, one of the top attractions.

Wild, unpredictable and free

New Zealand is not really the ideal destination for young families. However what is not ideal, that is made for fantasy. Our life here is often about improvisation, about looking for various creative solutions. It is maybe easier to be at home, in comfort, in warm, to be able to have hot shower anytime, to know what is expected in the morning. But people, let’s admit, isn’t that boring? I know, everybody has own ideas about the life. Our idea is to live life to the fullest. To enjoy night with stars above us, to experience bathing in mountain lakes, to try kayaking in the sea, and to enjoy looking at happy children running around beautiful meadows… and much more. And that all satisfies one of the most important needs of the whole mankind for which are people willing to take guns and fight for it – FREEDOM.

Divoký Nový Zéland

Tiež sa ti môže páčiť

Predošlé
Ďalšie

Získajte najnovšie články

Prihláste sa na odber upozornení od nás a buďte prvý, kto sa dozvie o našich ponukách a článkoch.

Sledujte nás: