Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Zdieľaním získate viac!

Doma sme najprv začali chovať kozy, čo bol veľmi zlý nápad. Plánované „biokosačky“ sa strácali vo vysokej tráve. Navždy stratené boli aj VŠETKY plody našej záhrady, ktoré tie potvory zožrali. Kozy sme nahradili ovcami, čo už bol úspešnejší „projekt“. Povzbudení dobrou skúsenosťou sme sa pustili do chovania vietnamských prasiat. Krátko pred našim odchodom na NZ ich bolo deväť.  Týmto úvodom chcem upozorniť našich susedov a všetkých známych, že po pobyte na farme River Pa (druhý týždeň pri Wellingtone), si trúfame mať už riadny zverinec!                                                                                            

Včely, sliepky, prasatá, ovce, strážna koza a krava    

Toto všetko chová na svojej farme River Pa Paul. Ráno si mätový čaj zo záhrady sladíme domácim medom. Na chlieb si natierame domáce maslo. Obed varíme napríklad z domácich vajec a mäsa. Na stole nesmie chýbať pestrý šalát zo záhrady. V noci sa nemusíme ničoho, ani nikoho báť, máme strážnu kozu, čo na bezpečný Nový Zéland úplne stačí.J  Paul vybudoval na farme systém, vďaka ktorému je sebestačný. Do supermarketu zbehne, len keď potrebuje múku, pečivo alebo olej. Na obed sa varí z toho, čo sa práve urodí. Momentálne máme cukinové a fazuľové obdobie. Deti si veselo pospevujú vylepšenú pesničku – „šošovička, hrášok, fazuľa, po tom dobre prdí moja riťuľa…“ Život na tejto farme je veľmi pestrý a naše deti to tu milujú.

Zdieľaním získate viac!

Janči tu objavil tento parádny bicykel, ktorým teraz prekonávame diaľky na rozľahlej farme. Keď zakričím-  obed, za minútu sú zo skleníka v kuchyni.

Stará katolícka škola

Prečo pestrý? Lebo areál starej katolíckej školy, na ktorej sa farma nachádza, je permanentne obývaný zaujímavými ľuďmi – wwoofermi aj spolubývajúcimi. Paulova filozofia je zdieľať, zdieľať, zdieľať. Zdieľať skúsenosti, veľký priestor, jedlo, ale aj prácu. Paul vraví, prečo nie? Mám si to všetko nechať pre seba, keď zdieľaním získa každý? Na River Pa je škola s piatimi triedami, kostol, dom školníka, veľká kuchyňa s jedálňou. My sme dostali luxusne veľkú triedu. Posteľ máme rovno pod tabuľou! Všetci štyria to tu milujeme. Deti majú kopec hračiek, knižiek, kriedy na kreslenie, priestor na objavovanie a slobodu. Nekričíme na nich z obavy, že niečo zničia, že sa niekde zrania. Deti si slobodne užívajú hravé chvíle. My slobodné chvíle bez nich.J S Jančim sa tu cítime ako v tábore, alebo v škole prírode. River Pa je aj prvé miesto, kde som vyhlásila vojnu poriadku a bez hanby priznávam, po celej triede máme rozložené oblečenie a hračky. Už veríte? Užívame si to tu!

Zdieľaním získate viac!

Deti majú slobodu, ktorú patrične využívajú aj zneužívajú. My máme voľné chvíle bez stresu. Dokonca aj na čítanie.

Delením získate viac

Paul má tiež rád spoločnosť a spoznávanie rôznych kultúr. To je hlavný dôvod, prečo hostí wwooferov. Aj on je názoru, rovnako ako jedna z našich hostiteliek Donna, že vďaka dobrovoľníkom cestuje a prekonáva diaľky, pritom je doma. S rodinou býva v dome pre školníka. Ďalší traja spolubývajúci v triedach školy. Tvrdí, že mať spolubývajúcich má najmä výhody. Znižuje si náklady, keďže mu prispievajú na nájom. Môže spokojne cestovať, lebo vždy je niekto na farme. Večere varia striedavo pre celé aktuálne osadenstvo farmy.  Spolubývajúci robia častejšie nákupy, lebo jedia tiež všetko, čo sa urodí na farme. Podľa nás je to efektívne bývanie. Niečo podobné je aj v prípade wwoferov. Na veľmi  veľkom hospodárstve je vždy roboty ako na kostole. Wwooferi pomôžu vo veľkom skleníku, v záhrade, alebo so zvieratami a za pomoc dostanú jedlo, ktoré pomohli vypestovať a vychovať. Na farme sme wwoofovali spolu s dvomi francúzskymi dievčatami. Počas našej prvej návštevy, pred mesiacom, nás wwoofovalo deväť ľudí, napriek tomu bolo dostatok domáceho jedla pre každého, a ešte aj niečo navyše. Nechýbala ani skvelá atmosféra. Skúste si predstaviť aké vzrušujúce vibrácie toto miesto má pri toľkých zaujímavých a rôznych ľuďoch.

Zdieľaním získate viac!

S dvomi skvelými wwooferkami z Francúzska sme žili celý týždeň na River Pa. Dozvedeli sme sa od nich o veľkej propagácií zdravého životného štýlu v médiách francúzskou vládou. Tá investuje do reklamy, ktorá navádza ľudí zdravo jesť a hýbať sa. Aj preto Francúzi nešetria na zelenine a ovocí. Je „in“ zdravo a pestro jesť.

Naše nové „vylepšováky“

River Pa je prosto veľký zdroj inšpirácie. Platí, to čo som načrtla v úvode- na jar začíname s našim novým zverincom. Vždy sme chceli mať vlastné mlieko. Náš názor (pre niekoho kontroverzný) je, že domáce mlieko je zdravšie ako „biely prášok upravený v laboratóriu“. Preto sme túžili mať kozu, alebo kravu na mlieko. Dojiť ju každý deň je však veľký záväzok, ktorý sme si nikdy pri našom pestrom životnom štýle nemohli dovoliť. Paul má riešenie aj na to. Kravu, ktorá sa pasie na jeho pozemku zdieľa s ďalšími piatimi rodinami. Každý deň ju podojí niekto iný a má vlastných sedem litrov na celý týždeň. Chová samozrejme aj sliepky. Opäť nie klasickým spôsobom, ale v prenosnej ohrade. Každé ráno Jakubko s Maroškom nakŕmia sliepky, pozberajú hrdo vajíčka a spolu s Janšim presunú ohradu na nové miesto. Sliepky majú stále čerstvú trávu. Skvelý „vylepšovák“, ktorý chceme praktizovať aj na Slovensku, len s jedným rozdielom. Prenosná ohrada bude pre naše sliepky len letným sídlom. Na zimu budú potrebovať ozajstný kurník.

Zdieľaním získate viac!

Deti sa cítia veľmi dôležito a užitočne, lebo aj im sme zverili vážnu prácu – kŕmiť sliepky a zbierať vajíčka.

NZ raj pre farmárov

Farmárčiť na NZ je v porovnaní so slovenskými podmienkami veľmi jednoduché. Život hospodárom uľahčuje teplá klíma po celý rok. Zvieratá nepotrebujú maštale. Farmári nemusia na zimu chystať krmivo. Široko ďaleko sme tu preto nikde nevideli polia s obilninami na prípravu krmiva. Za to pastvín je tu neúrekom. Po celý rok sú zelené . Aj preto patrí Nový Zéland medzi najväčších chovateľov oviec na svete. Každý rok putuje na export 350 tisíc ton ovčieho mäsa ( zdroj: údaje Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory). Voveľkom tu chovajú aj hovädzí dobytok a vysokú zver (jelene, srny…)  na mäso. Farmárovi Paulovi sme len ťažko vysvetľovali, že u nás je starostlivosť o zvieratá „drina“. Potrebujú maštale, ktoré je nutné čistiť, tiež krmivo na zimu…Slovenské podmienky pre farmárčenie alebo hospodárenie nie sú teda ideálne, ale možno to stojí za to mať vlastné ovocie, zeleninu a mäso…Nevzrušovať sa nad správami o antibiotickom mäse, modifikovanom cesnaku a podobne. Hm?

Zdieľaním získate viac!

Slovenské podmienky pre hospodárenie nie sú ideálne. No pri premyslenom, efektívnom systéme viete ušetriť kopec času, námahy, peňazí a dosiahnuť kvalitnú úrodnosť. Náš recept je permakultúra. Viac o jej využití budem písať už pri jej aplikácií na Slovensku.

At home, we started breeding goats what was a very bad idea.The planned “organic mowers” were lost in high grass.Also ALL fruits of our garden were lost forever, those monsters ate them all.We replaced the goats with sheep, that was a more successful “project”.Encouraged by the good experience, we started growing Vietnamese pigs.We had nine of them shortly before our departure to NZ.  This introduction is meant as a warning for our neighbours and acquaintances that after the stay on the River Pa farm (the second week near Wellington), we have the courage to have a full menagerie!

Zdieľaním získate viac!

And not to forget, we have also a dog Lujza and two cats. Our boys miss especially the dog.                                                                                              

Bees, hens, pigs, sheep, watch goat and a cow

All these animals are bred by Paul on his River Pa farm.We use homemade honey to sweeten the mint tea from the garden in the morning.We spread homemade butter on the bread.Lunch is cooked for example from homemade eggs and meat.A colourful salad from the garden cannot miss on the table.We are not afraid of anybody and anything at night – we have a watch goat, and that is enough in the safe New Zealand.  Paul has built a system on the farm and he is self-sufficient thanks to it.He goes to the supermarket only when he needs flour, bread or oil.He cooks lunch from what is currently ripe.Now we have zucchini and bean season.The children happily sing a slightly changed Slovak children’s song – now it is about farting.Life on this farm is very varied and that’s what our children love.

Zdieľaním získate viac!

Janči found this great bike, we use it to pass distances on the large farm.When I scream “lunch”, it takes one minute from the greenhouse to the kitchen.

Old catholic school

Why varied?Because the area of the old catholic school where the farm is located is continuously inhabited by interesting people – wwoofers and chums.The Paul’s philosophy is share, share, share.To share experience, large area, food, as well as work.Paul says why not?Should I keep it all for myself if everybody can benefit from sharing?On the River Pa, there is the school with five classrooms, a church, a school caretaker’s house, a large kitchen with a dining room.We received a luxurious large classroom.Our bed is directly under the board!We all four love it here.Children have a lot of toys, books, chalks for drawing, a space for discovering and freedom.We do not raise our voice with concerns they would destroy something or they would injure themselves.The children freely enjoy playful moments.We enjoy free moments without them.Janči and I feel here like in a camp.The River Pa is the first place where I declared war against tidiness and I shamelessly admit that we have clothes and toys all around the classroom.Do you believe now?We are enjoying it!

Zdieľaním získate viac!

The children have freedom and they use it, or even misuse it.We have free moments without stress.Even for reading.

Sharing can give you more

Paul also likes company and learning about various cultures.This is the main reason why he hosts wwoofers.Also he thinks, similarly like one of our previous hosts Donna, that thanks to volunteers he can travel long distances while he stays at home.With his family, he lives in the school caretaker’s house.Other three chums live in classrooms.He says that it has mainly benefits having chums.He decreases costs since they contribute to the rent.He can travel without problems because there is always somebody on the farm.Dinners are cooked always by somebody else for the complete staff of the farm.  The chums do also shopping because they eat everything grown on the farm.In our opinion, this is an effective way of accommodation.It is similar also with wwoofers.There is always a lot of work on such a large farm.The wwoofers help in the big greenhouse, in the garden, or with animals, and for their help, they receive food they helped to grow and breed.We wwoofed with two French girls on the farm.During our first visit, about a month ago, nine people were wwoofing here, and there was still enough homemade food for everybody plus always something extra.Great atmosphere was never missing.Try to imagine how exciting vibrations this place have with so many interesting and varied people.

Zdieľaním získate viac!

We spent a whole week on the River Pa with two great wwoofers from France.We learned about large promotion of healthy lifestyle in media by French government.They invest to advertisement leading people to eat healthy food and to sport.Also this is the reason why French people do not save on fruits and vegetables.It is “in” to eat healthy and varied food.

Our new “tricks”

The River Pa is simply a big source of inspiration.I repeat what I mentioned in the foreword – we will start with our new menagerie in the spring.We always wanted to have own milk.Our opinion (maybe controversial for somebody) is that the home milk is healthier than the “white powder processed in a laboratory”.Therefore we longed for a goat or a cow for milk.However, it is a big commitment to milk it every day, and we could not manage to take such commitment considering our varied lifestyle.Paul has a solution also for that.The cow grazing on his lot is shared with other five families.It is milked every day by someone else to have seven litres for the whole week.Of course, he breeds also hens.Again not in the standard way, but in a portable fence.Every morning Jakubko and Maroško feed the hens, proudly collect eggs and together with Janči move the fence to a new place.The hens always have fresh grass.A great “trick” we want to use also in Slovakia, with one difference.The portable fence will be only a summer house for our hens.For winter, they will need a real henhouse.

Zdieľaním získate viac!

Children feel important and useful because also they were assigned with a serious work – to feed hens and collect eggs.

NZ paradise for farmers

To run a farm in NZ is very easy comparing with Slovak conditions.The farmer’s life is easier thanks to the warm climate all year long.Animals do not need sheds.Farmers don’t need to prepare feed for winter.Far and wide we have not seen fields with cereals for preparation of feed.On the other hand, there are many pastures here.They are green all year long.Also this is the reason why New Zealand ranks among biggest sheep breeders in the world.Annually they export 350 thousand tons of sheep meat (source:data of the Slovak Agricultural and Food Chamber).They extensively breed also cattle and game (deer, does…) for meat.It was quite difficult to explain the farmer Paul that it’s a hard work to take care of animals in our country.They need sheds, and the sheds need to be cleaned, they need feed for winter…Slovak conditions for farming are not ideal but maybe it is worth having own fruits, vegetables and meat…  Not to concern about news regarding antibiotic meat, modified garlic etc.Hm?

Zdieľaním získate viac!

Slovak conditions for farming are not ideal.But with sophisticated and effective system, you can save a lot of time, effort, money and reach a high quality fertility.Our recipe is the permaculture.I will write more about it while applying it in Slovakia.

Tiež sa ti môže páčiť

Predošlé
Ďalšie

Získajte najnovšie články

Prihláste sa na odber upozornení od nás a buďte prvý, kto sa dozvie o našich ponukách a článkoch.

Sledujte nás: